Onze privacyverklaring is hier te downloaden als PDF bestand.

Wij respecteren de privacy van onze cliënten en de bezoekers onze website. Wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en garanderen een zorgvuldige en discrete omgang. Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving en zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Zinsights Personal Coaching
www.zinsights.net
info@zinsights.net
073 747 0071
Empelsedijk 27
5236 BJ  ‘s-Hertogenbosch

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken afhankelijk van het doel waarvoor u de gegevens heeft verstrekt:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie, op het intakeformulier, telefonisch en tijdens gesprekken

Om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website verzamelen wij via Google Analytics anoniem (via cookies) de volgende gegevens:

 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Wij gebruiken de verzamelde gegevens niet voor advertentiedoeleinden en delen geen persoonsgegevens met Google.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens (door u verstrekt in het intake formulier en/of tijdens gesprekken):

 • Gezondheid
 • Overige gevoelige persoonsgegevens die u actief verstrekt (denk hierbij bijvoorbeeld aan religie en gezinssamenstelling)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor de uitvoering van de opdrachtovereenkomst met u, bijvoorbeeld de bijzondere persoonsgegevens die door u verstrekt zijn op het intake formulier en tijdens de gesprekken om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. Of om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om informatie te verstrekken over onze diensten en antwoorden geven op uw vragen. Voor het verwerken van de bijzondere persoonsgegevens vragen wij uw specifieke toestemming op het intake formulier.
 • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben om aan onze administratieverplichting te voldoen.

Wij gebruiken de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en waarvoor deze strikt noodzakelijk zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens (voor- en achternaam, geboortedatum, adres, telefoon, email, beroep) > 24 maanden > Indien er een vervolg komt aan de verleende dienstverlening verwachten wij dat dit binnen een termijn van 24 maanden plaatsvindt, daarom is het voor het gemak van de klant dat wij de persoonsgegevens 24 maanden bewaren na afloop van het coachingstraject.
 • Bijzondere persoonsgegevens (gezondheid) > 24 maanden > Indien er een vervolg komt aan de verleende dienstverlening verwachten wij dat dit binnen een termijn van 24 maanden plaatsvindt na afloop van het coachingstraject, daarom is het voor de klant van belang dat wij de geschiedenis van de gegeven behandeling kennen.
 • Financiële gegevens (facturen met daarop de persoonsgegevens van de klant, zoals de voor- en achternaam) > 7 jaar > in verband met administratieve verplichtingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij geven tevens geen persoonsgegevens door buiten de EU.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze worden geregistreerd en gebruik voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Wij maken gebruik van Google Analytics en hebben met hen hiervoor een bewerkersovereenkomst afgesloten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@zinsights.net.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Een makkelijke manier om dit te doen is via de Kopie-ID app van de rijksoverheid. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@zinsights.net of bel 073 747 0071.

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware zoals een firewall.
 • TLS/SSL: Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding.
 • Wij hanteren zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verstrekte gegevens (waaronder, waar mogelijk, multi-factor authenticatie en gebruik van een password management systeem), onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens;
 • De beveiliging is op een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, noodzakelijk en redelijk is.

Afsluiting

Wij behouden ons het recht voor de privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. De meest recente versie van de privacyverklaring is altijd van toepassing. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 19 september 2019.